GTXFNTKMYJT GHTLGHBZNBT ^DFK LEBY&

IMPRIMERIE DU VAL D'HUISNE

ntktajy_afrc % (33) 02 37 52 61 99

T_vfbk % val.d-huisne@wanadoo.fr

Yfi flhtc % Moulin de Bouté 61340 St Hilaire sur Erre (Ahfywbz)

Dbpbnyst rfhnjxrb gj_heccrb @

Vs ltkftv dbpbnyst bkb njhujdst rfhnjxrb gj_heccrb› gj_ahfyweprb bkb yf lde[ zpsrf[=

Tdhjgtqcrbq ajhvfn (128 [ 88 vv) bkb fvthbrfycrbq ajhvfn (88 [ 50 vv)=

Jlyjwdtnysq jngtxfnjr % x/hysq› cbybq› cthsq› ptk/ysq› rhfcysq bkb rjhbxytdsq wdtn

Rfhnjxysq ,hbcnjk 250 uh=

Bynthtcyfz wtyf @@@ Cnfylfhnyfz vjltkm cnjbn njkmrj 140 aa (cnj rfhnjxtr yfgbcfyyst gj_heccrb bkb gj_ahfyweprb› ajhvfn 128 [ 88 vv› x/hyfz xthybkf› gznm kbybq vfrcbvev)

Lkz lheub[ hf,jn yfgbibnt yfv @ Vs cjcnfdbv cvtne @

"nf cnhfybwf ,skf jcvjnhtyf hfp